Regulamin

REGULAMIN REJESTRACJI WIZYTY
W CENTRUM STOMATOLOGII W ESKULAPIE OLSZLEGIER-MAKOWSKA I SOKOŁOWSKA SP. K.

Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji wizyt stomatologicznych w Centrum Stomatologii w Eskulapie Olszlegier-Makowska i Sokołowska Sp. K. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Narutowicza 20, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000858450, NIP: 5662026225, zwaną dalej Centrum Stomatologii.

§1 Postanowienia Ogólne

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin,

2. Centrum Stomatologii – Centrum Stomatologii w Eskulapie Sp. k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Narutowicza 20, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000858450, NIP: 5662026225,

3. Pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Stomatologii,

4. Placówka Centrum Stomatologii – miejsce świadczenia usług medycznych przez Centrum Stomatologii, tj. lokal przy ul. Narutowicza 20, 06-400 Ciechanów.

§2 Rejestracja wizyty

1. Pacjent może dokonać rejestracji wizyty w Centrum Stomatologii:

a)  osobiście w Placówce Centrum Stomatologii, w godzinach jej otwarcia tj. w godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

b)  telefonicznie – pod numerem telefonu 690-961-092 lub 571-228-317 w godzinach 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku.

2. Dokonując rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) PESEL,
c) adres miejsca zamieszkania,
d) dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail.

3. Odmowa podania danych, o których mowa w § 2 ust. 2 uniemożliwia skuteczne umówienie wizyty.

4. Centrum Stomatologii proponuje dostępne terminy wizyty oraz o informuje o wysokości zadatku, zaś Pacjent wskazuje termin, który akceptuje.

5. Dokonanie rejestracji wizyty oraz wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3 Zadatek

  1. Pacjent, zobowiązuje się do uiszczenia zadatku na poczet poniesionych przez Centrum Stomatologii kosztów wizyty w wysokości 30% szacunkowej ceny planowanej usługi (końcowa cena może ulec zmianie), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od umówienia terminu wizyty. Nieuiszczenie zadatku w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i spowoduje jej anulowanie.
  2. Zadatek może być uiszczony w następujący sposób:

a) gotówką lub kartą płatniczą w placówce Centrum Stomatologii,

b) na rachunek bankowy Centrum Stomatologii nr: 10 1600 1462 1895 4029 9000 0001, w tytule przelewu należy wówczas wskazać imię i nazwisko Pacjenta oraz datę planowanej wizyty,Zadatek uiszczony przez Pacjenta podlega zaliczce na poczet kosztów zarezerwowanej wizyty.

W przypadku odwołania lub niestawienia się na umówioną wizytę, uiszczony zadatek zostaje zaliczony na poczet poniesionych przez Centrum Stomatologii kosztów zarezerwowanej wizyty i nie podlega zwrotowi.

Centrum Stomatologii ma prawo do przesunięcia terminu wizyty w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, np. awaria sprzętu medycznego, brak personelu, choroba lekarza itp. Uiszczony przez Pacjenta zadatek przechodzi na poczet przesuniętej wizyty lub na prośbę Pacjenta zostanie zwrócony w całości.

§4 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://centrumstomatologiieskulap.pl. w wersji elektronicznej oraz został wywieszony w placówce Centrum Stomatologii na tablicy ogłoszeń.

1. Centrum Stomatologii zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Centrum Stomatologii – http://centrumstomatologiieskulap.pl oraz w Placówce Centrum Stomatologii poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w § 4 ust. 4.